دیاگرام احساسی به حواس و عواطف انسان مرتبط است. به معنایی این کاربر است که از طریق جنبه‌های حسی و تجربی ملتفت فضای معماری می‌شود. بسیار از طراحی‌ها که به صورت تعاملی هستند کاربر با حضور در فضا خوانشی از معماری خواهد داشت که با فرانمایی در درون او احساس تعلق شکل بگیرد. تصور کنید روی نرده‌های یک راه‌پله عمومی بافتی وجود داشته باشد که کاربران نابینا با لمس آن احساس متفاوتی را از حضور در فضا تجربه کنند! به جهت فرانمایی احساسات این دیاگرام‌ها هم غالبا به صورت انتزاعی و حسی طراحی می‌شوند. 
دیاگرام احساسی در دسته‌بندی اندرو چاپلین جا می‌گیرد که آموزش کامل آن در مجموعه آموزش آفلاین دیاگرام معماری به تفصیل بیان شده است.