انواع دیاگرام‌های معماری از دیدگاه معماران 

انواع دیاگرام‌های معماری

از دیدگاه پیتر ترامر، دیاگرام معماری را می‌توان به طور تقریبی به عنوان تولید چهارلایه‌ای از دانش توصیف کرد که با روابط دوگانه‌ی زیر تعریف می‌شود؛
“شکل – زمین”، “پر و خالی”، “جز و کل”، “سطح و حجم” 
رابطه‌ی شکلی یک شکل که همان شی معماری است و زمین آن که همان فضای زندگی شهری ماست، در تمامی بخش‌های شی معماری با هدف تحلیل، قابل بررسی است. 
“برشی از مقاله‌ای ترجمه شده در کتاب تئوری معماری معاصر” نشر کسری